You are here

Ik ben technicus en wil een T-kaart aanvragen.

De T-kaart is een identificatiekenteken dat uitgereikt wordt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aan personen die technische bijstand verlenen aan beroepsjournalisten bij hun taak van informatieverzameling. De nieuwe T-kaart werd ingesteld door een ministeriële omzendbrief van 10 april 1997.

De T-kaart wordt slechts uitgereikt aan personen die als hoofdberoep en tegen bezoldiging technische bijstand verlenen aan beroepsjournalisten. Dat zijn onder meer: fotografisch-laboratoriumpersoneel, radio- en tv-technici en regisseurs. Om in aanmerking te komen moet de aanvrager het beroep gedurende de voorafgaande drie maanden hebben uitgeoefend.

De T-kaart heeft enkel tot doel de identificatie van de houders te vergemakkelijken in de uitoefening van hun taak en de overheid in staat te stellen alle medewerking te verlenen die met de omstandigheden in overeenstemming te brengen is. De T-kaart verschaft aan de houders ervan geen automatisch toegangs- of doorgangsrecht en mag in geen geval gebruikt worden om opdrachten van journalistieke aard uit te voeren.

De aanvraag van een T-kaart moet door de persoon zelf gebeuren, gemotiveerd zijn en vergezeld van een pasfoto en de nodige bewijsstukken:

  • een bewijs van goed gedrag en zeden
  • als u in loondienst werkt:
    • een verklaring van uw werkgever
    • een kopie van uw arbeidsovereenkomst(en)
  • als u als zelfstandige werkt:
    • een kopie van de facturen of een listing van de facturen of een BTW-listing van de voorbije drie maanden.

De aanvraag wordt ingediend bij het secretariaat van de erkenningscommissie - per e-mail (secretariaat@cebj.be) of via WeTransfer - en wordt op identiek dezelfde wijze behandeld als een aanvraag voor erkenning van beroepsjournalist.