You are here

Hoe verloopt de procedure tot erkenning als beroepsjournalist?

Stap 1

U stelt een dossier samen voor de aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist. Welke documenten in dat dossier moeten zitten, hangt af van uw sociaal statuut (loontrekkende of zelfstandige). Informatie en een checklist om uw dossier samen te stellen, vindt u op deze site.

Stap 2

U stuurt uw dossier naar het secretariaat van de commissie.

Stap 3

Het secretariaat controleert of het dossier volledig is. In dat geval legt het secretariaat het dossier voor aan de erkenningscommissie. Indien het dossier niet volledig is, zal het secretariaat u vragen de ontbrekende stukken te bezorgen. De aanvraag moet ten minste acht dagen voor zij aan de erkenningscommissie wordt voorgelegd, het secretariaat bereiken.

Stap 4

Uw dossier wordt onderzocht door de erkenningscommissie.

  • In het geval de erkenningscommissie uw dossier gunstig beoordeelt, wordt u erkend als beroepsjournalist. Deze beslissing wordt overgemaakt aan de kanselarij van de eerste minister. U wordt daarvan binnen de veertien dagen op de hoogte gebracht.
  • In het geval de erkenningscommissie uw dossier niet gunstig beoordeelt, wordt u uitgenodigd om voor de erkenningscommissie te verschijnen om uw aanvraag toe te lichten. Na uw verschijning kan de erkenningscommissie onmiddellijk of uiterlijk binnen een termijn van een maand na afsluiting van de besprekingen, een beslissing nemen over uw aanvraag. Indien de beoordeling gunstig is, verloopt de procedure zoals hierboven.
    OPGELET! Indien u tweemaal zonder geldige reden geen gehoor geeft aan het verzoek om voor de erkenningscommissie te verschijnen, wordt uw aanvraag ambtshalve afgewezen.
  • Indien uw aanvraag wordt afgewezen, kan u binnen een termijn van twee maanden na de betekening beroep aantekenen tegen de beslissing bij de voorzitter van de erkenningscommissie. Die zal uw beroep overmaken aan de commissie van beroep.

Stap 5

De erkenningscommissie meldt uw erkenning aan de VVJ/AVBB, die contact met u zal opnemen voor de aanmaak van uw officiële perskaart. De perskaart wordt dan door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gemaakt en aan u bezorgd via de VVJ/AVBB. Meer informatie vindt u op de website van de VVJ.